Co je uhlíková korupce?

Největším korupčním rizikem v programech určených pro řešení klimatické krize není samotné zcizení veřejných peněz, ale promrhání příležitosti investovat je do opatření, která skutečně povedou k omezení emisí skleníkových plynů.

parallax
coal coal coal

O co jde

Uhlíková korupce, nebo lépe řečeno uhlíková korupční rizika, souvisejí s využíváním finančních nástrojů určených předcházení a přizpůsobování se probíhající změně klimatu. Mohlo by se zdát, že jde o naprosto stejná rizika, jaká se týkají všech veřejných peněz a veřejných politik. Ale určitá specifičnost uhlíkové korupce tkví v její časovosti. Je to dáno akumulací intenzity problému, jehož řešení se tu kvůli korupci oddaluje, a nepřímo úměrně klesajícím šancím problém v budoucnu vyřešit.

Korupci je třeba principiálně chápat v tomto kontextu jako každé zneužití pravomoci k rozhodování ve veřejném zájmu pro dosažení partikulárních, soukromých cílů. V našem případě je tím veřejným zájmem snížení emisí skleníkových plynů nebo adaptace na důsledky změny klimatu. Je přece skutečně v zájmu všech (občanů ČR), aby změna klimatu zpomalila, aby její důsledky byly pokud možno co nejmírnější, řešitelné. 

Mnoho aktérů má ale zájem finance na omezování změny klimatu použít jinak, ať už proto, že je jejich zisk závislý na fosilní energetice a zdrojích či technologiích, které produkují emise skleníkových plynů, nebo prostě proto, že chtějí nástroje určené na předcházení (mitigaci) a přizpůsobení se (adaptaci) vůči změně klimatu, použít na jinou věc.

Stadion nebo méně uhlí?

Je však neoprávněné ovlivňování státních zakázek na projekt snižující emise skleníkových plynů z hlediska korupce principiálně odlišný od ovlivnění zakázky na veřejné sportoviště? Ano, minimálně proto, že škody způsobené tím, že se nepostaví sportoviště, nebo se postaví bezúčelně, jsou potenciálně v budoucnu napravitelné. Možnost „napravit“ důsledky změny klimatu máme pravděpodobně (poprvé a) naposledy právě nyní. Zneužití finančních a politických prostředků pro mitigaci a adaptaci se proto rovná korupci velké společenské závažnosti. 

Nepromrhejme šanci

Mluvíme-li o uhlíkové korupci, musíme mít na mysli, že největším korupčním rizikem v oblasti mitigačních a adaptačních politik není samotné zcizení veřejných peněz, ale promrhání příležitosti investovat je do opatření, která skutečně povedou k omezení skleníkového efektu a k zmírnění dopadů probíhající změny klimatu.