Naše doporučení

Naše doporučení jednak umožňují pochopit povahu uhlíkové korupce, jednak napovídají, že omezovat korupci v mitigačních a adaptačních opatřeních vůči změně klimatu je možné pomocí širokého repertoáru praktických a konkrétních kroků, ale také pomocí změn koncepčních a systémových a změn na úrovni veřejného mínění. Začneme těmi abstraktnějšími a postupně se dostaneme k těm konkrétním.

parallax
coal coal coal

Změnit chápání korupce v rámci mitigačních a adaptačních opatření

S formálními kritérii posuzování a omezování korupce ve fondech určených pro adaptaci a mitigaci nevystačíme. Je bezpodmínečné brát vážně tzv. hraniční rizika uhlíkové korupce, tedy rizika poškození veřejného zájmu tím, že pro-klimatické projekty nepřispívají k nízkouhlíkové tranzici, ačkoliv byly „vysoutěženy“ či „zadotovány“ zcela transparentně. Při výběru projektů musí být brán zvláštní zřetel na dopadová a obsahová kritéria a tím i tzv. hraničním korupčním rizikům předcházet.

Proto je také důležité zajistit významnou podporu přípravě projektů (zejména pro samosprávy, malé a střední podniky, spolky apod.) poskytnutím komplexního poradenství k vytváření projektové žádosti a poskytnutím prostředků pro financování projektové přípravy i samotných projektů financovaných z veřejných peněz.

Kdo to může zajistit: Vláda České republiky, Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Rady krajů, vzdělávací instituce nebo k tomu účelu zřízená instituce.

 

Více zde

Zlepšit transparentnost vnášením koncepčních rámců

Je třeba omezovat nekoncepčnost na všech úrovních mitigace a adaptace. Prakticky to znamená budovat robustní a predikovatelný komplexní systém opatření v jednotlivých fondech, která budou propojena s koncepčními mitigačními a adaptačními plány a ambicemi ČR (jež postrádáme) a také s monitorovacími a hodnotícími postupy pro posuzování, zda jsou tyto plány naplňovány konkrétními projekty (financovanými z veřejných peněz).

Kdo to může zajistit: Vláda České republiky, Řídící výbor NPO a Výbor NPO, Platforma pro Modernizační fond. MŽP, MMR, MPO. Rady krajů, pověřené subjekty nebo k tomu účelu zřízená instituce.

Omezovat rizika pomocí monitorovacích mechanismů

V jednotlivých dotačních výzvách je třeba stanovit jasná kritéria hodnocení souladu projektů a reformních opatření s požadavky zelené tranzice a zajistit, aby konkrétní projekty byly skutečně posouditelné z hlediska dopadu na klima.

Má-li být zaručena transparentnost implementace opatření směřujících k zelené tranzici, je také nutné vypracovat systém vnitřní kontroly pro předcházení uhlíkové korupci, tedy vymezit aktéry tranzice, jejich odpovědnosti a role při dosahování cílů pro-klimatické politiky, a popsat způsob vyhodnocování reálné implementace opatření v praxi.

Je třeba vytvořit, a především rozšířit a aplikovat metodiky, které umožní posuzovat, zda praktická opatření realizovaná v jednotlivých komponentách Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu či Fondu spravedlivé transformace ve skutečnosti klima nepoškozují (tj. zda nedochází k porušení principu „do no significant harm“, neboli „nečinit významnou škodu“) a mapovat a odstraňovat překážky ztěžující podávání projektů.

Kdo to může zajistit: Řídicí výbor Národního plánu obnovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo místního rozvoje.

Zlepšit transparentnost pomocí participace

Orgány státní správy musí zajistit, aby účast organizací občanské společnosti na mitigaci a adaptaci byla validní, účinná a aby na ni byl brán zřetel. Obhájci veřejného zájmu na platformách, jako je Výbor Národního plánu obnovy nebo Platformě pro Modernizační fond, by například měli být zastoupeni v daleko větší míře než obhájci zájmů jednotlivých příjemců financí z fondů.

V případě transformačních opatření v regionech, je pak nutno zajistit plnohodnotné zapojení veřejnosti do procesu (vč. podnikatelů, zástupců samospráv, veřejných a vzdělávacích institucí, spolků, občanské společnosti a místních občanů) ve spolupráci s kraji. Participace zde musí být inkluzivní pro všechny skupiny a musí se promítat do prioritizace oblastí podpory či aktualizace plánů transformace.

Kdo to může zajistit: Vláda České republiky, Řídící výbor NPO a Výbor NPO, Platforma pro Modernizační fond. MŽP, MPSV, MMR, MPO. Rady krajů, pověřené subjekty nebo k tomu účelu zřízená instituce. Oborové nevládní organizace.

Více zde

Omezovat korupci přísnějším dohledem evropských institucí nad evropskými dotacemi

Je třeba přemosťovat neprovázanost evropského a českého práva a právního povědomí, a to pomocí kroků z obou stran. S tím souvisí také nutnost eliminovat možnost privatizace veřejného zájmu v ČR, a to zavedením konkrétních opatření, jež požaduje Evropská komise (EK), jako je sladění definice „skutečného majitele“ v české legislativě s evropskými AML směrnicemi, vytvoření metodiky pro posuzování a prevenci střetu zájmů, vytvoření auditní strategie a postupů sběru dat o skutečných majitelích entit přijímajících finance z EU.

Kdo to může zajistit: MPO, MŽP, MPSV, MMR. Zákonodárci v Evropském parlamentu (EP) a Parlamentu ČR, Evropská komise (EK).

Zbavit se rizik carbon lock-inu

Je nutné systematicky předcházet konkrétnímu hraničnímu riziku uhlíkové korupce, a sice tzv. carbon lock-inu v české energetice. Například v rámci NPO to konkrétně znamená přehodnocení podpory fosilního plynu z veřejných peněz.

Kdo to může zajistit: Vláda ČR, Řídicí výbor NPO, MPO, MŽP.

Podpořit informovanost veřejnosti

Je třeba zasadit se, aby o mitigačních a adaptačních politikách informovala mainstreamová média a aby se orgány státní správy otevřely veřejnosti tím spíše, že probíhající pandemie nemoci COVID-19 komplikuje participaci veřejnosti na veškerých rozhodovacích procesech.

Stát musí nastavit informační strategii o všech mitigačních a adaptačních politikách, ať už o Národním plánu obnovy, o Modernizačním fondu či o spravedlivé transformaci tak, aby byla komunikace plošná, srozumitelná a motivující pro relevantní místní aktéry a širokou veřejnost v uhelných regionech.

Kdo to může zajistit: Vláda České republiky, MMR, MŽP, Rady krajů (pro FST).