Uhlíková korupce

Největším korupčním rizikem v programech určených pro řešení klimatické krize není samotné zcizení veřejných peněz, ale promrhání příležitosti investovat je do opatření, která skutečně povedou k omezení emisí skleníkových plynů. Tento web se speciálně věnuje korupčním aspektům změny klimatu.

Možnost „napravit“ důsledky změny klimatu máme pravděpodobně (poprvé a) naposledy právě nyní. Zneužití finančních a politických prostředků pro mitigaci a adaptaci se proto rovná korupci velké společenské závažnosti.

parallax
coal coal coal

Definice

Co je uhlíková korupce

Uhlíková korupce, nebo lépe řečeno uhlíková korupční rizika, souvisejí s využíváním finančních nástrojů určených předcházení a přizpůsobování se probíhající změně klimatu. Mohlo by se zdát, že jde o naprosto stejná rizika, jaká se týkají všech veřejných peněz a veřejných politik. Ale určitá specifičnost uhlíkové korupce tkví v její časovosti. Je to dáno akumulací intenzity problému, jehož řešení se tu kvůli korupci oddaluje, a nepřímo úměrně klesajícím šancím problém v budoucnu vyřešit.

def

Dekarbonizace v číslech

Tolik miliard korun přijde do roku 2030 z evropských fondů reagujících na klimatickou krizi (FST, NPO, ModF) do ČR

Pořadí ČR v EU podle ročních emisí přepočtených na obyvatele

O tolik procent by ČR měla snížit své emise skleníkových plynů oproti roku 2018 do roku 2030

Typologie, taxonomie, rysy uhlíkové korupce

Uhlíková korupce má různé podoby

Pokud dobře popíšeme korupční rizika spojená s opatřeními, která mají odstraňovat příčiny klimatické krize, nebo reagovat na její dopady, můžeme stanovit opravné prostředky a zasadit se za jejich aplikaci. Pojďme na to. 

Více o typologii

def

Přehled finančních zdrojů na dekarbonizaci

Peníze na dekarbonizaci

Finančními zdroji pro zbavení závislosti České republiky na energetice produkující skleníkové plyny, zejména oxidy dusíku, jsou aktuálně především tři evropské fondy: Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci a Program na podporu oživení a odolnosti. 

Odkud proudí peníze?

def

Videa

play

Jak se USA mohou odstřihnout od fosilních paliv

Vox připravil video, kde na základě jednoho grafu ukazuje plány Bidenovy administrativy na řešení energetické budoucnosti Spojených států.

play

Green Deal Evropské unie

Green Deal je plánem Evropské unie na splnění závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Co je to vlastně je a je to dostačující? Více ve videu tvůrce Into Europe.

play

Data a souvislosti: Uhlíkový rozpočet

Záznam z on-line semináře projektu Fakta o klimatu z 21. července 2021 na téma uhlíkového rozpočtu.