Peníze na dekarbonizaci

Finančními zdroji pro zbavení závislosti České republiky na energetice produkující skleníkové plyny, zejména oxidy dusíku, jsou aktuálně především tři evropské fondy: Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci a Program na podporu oživení a odolnosti.

parallax
coal coal coal

Modernizační fond

Modernizační fond je zřízen na období let 2021 – 2030. Jeho účelem je podpořit investice směřující k dosahování cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Prostředky z tohoto fondu jsou určeny pro členské státy EU, které měly v roce 2013 HDP na obyvatele v tržních cenách nižší než 60 % průměru EU. Pro ČR je určeno přibližně 150 miliard korun. Fond bude financován z dražeb unijních emisních povolenek. 

Podrobná pravidla fungování Modernizačního fondu stanoví provádění Nařízení Komise (EU) 2020/1001 ze dne 9. července 2020.

Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace je jedním ze tří pilířů, z nichž se skládá mechanismus pro spravedlivou transformaci, který je určen pro regiony znevýhodněné rušením uhlíkové energetiky. 

V České republice budou moci prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci, v celkové výši asi 42 miliard korun, čerpat tři kraje, Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, kterých se negativně dotkne zastavení těžby uhlí. Na co konkrétně zamýšlí daný kraj jemu určené prostředky využít, stanoví tzv. plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). Ten má nastínit celý proces transformace regionů až do roku 2030.  

Účelem projektů, které budou z Fondu pro spravedlivou transformaci podpořeny, má být vytváření nových pracovních míst, pomoc zaměstnancům při přechodu do jiných odvětví a obnova území zničeného těžbou uhlí nebo návaznými průmyslovými provozy.  

Podrobná pravidla fungování Fondu pro spravedlivou transformaci stanoví prováděcí Nařízení Komise (EU) COM/2020/22. 

Národní plán obnovy

Prostředky z Programu na podporu oživení a odolnosti (anglicky Resilience and Recovery Facility) budou čerpány na základě Národního plánu obnovy, který vznikl pode vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a 6. 9. 2021 byl schválen Radou EU. Pro Českou republiku je určeno necelých 180 miliard korun v grantech.  

Tyto prostředky by Česká republika měla investovat především do digitalizace (min. 20 %), do projektů přispívajících k zpomalení změny klimatu a k adaptaci ne její dopady (min. 37 %), dále na důležitá opatření reagující na negativní vlivy pandemie nemoci COVID-19, a to ve všech oblastech života, od sociálních programů, přes vzdělávání a podporu zdravotnictví a podnikání, až po kulturu.