Zelená dohoda

Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu je soubor veřejných politik Evropské unie, který si klade za cíl spolu s ekonomickým oživením po pandemii zajistit spravedlivou transformaci evropské ekonomiky a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

parallax
coal coal coal

Green Deal má řešit dva aktuální problémy současně – ekonomické ztráty způsobené pandemií COVID-19 a zhoršující se změnu klimatu. K tomu si klade tři základní cíle: 

Snížení emisí uhlíku

Do roku 2050 má Evropská unie být tzv. uhlíkově neutrální. Pro rok 2030 je stanoven cíl snížit emise o 50 % oproti roku 1990.

def

Ekonomický růst

Dosáhnout ekonomického růstu bez závislosti na neobnovitelných zdrojích a fosilních palivech. 

def

Zajištění spravedlivé transformace

V rámci programu jsou vyčleněny finanční prostředky, které mají přispět k řešení negativních společenských a ekonomických následků ekonomické transformace v nejzasaženějších regionech EU, tedy těch, které jsou v současnosti na neobnovitelných zdrojích a fosilních palivech závislé. 

def

Green Deal zahrnuje opatření v oblastech jako je biodiverzita, udržitelné zemědělství a produkce potravin, čistá energie, udržitelný průmysl a stavebnictví, udržitelná mobility a snížení emisí. Součástí těchto opatření bude také revize stávajících právních předpisů a politik EU tak, aby byly s cíli programu v souladu. 

Největší důraz je kladen na transformaci energetiky, která v současnosti produkuje více než tři čtvrtiny všech emisí skleníkových plynů v EU. Řešením má být zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. Plán počítá s udržením ekonomického růstu při snížení emisí a zbavení se závislosti na uhlíkové energetice. 

Financování programu je zajištěno z několika zdrojů. Primárním zdrojem je rozpočet EU, dále výnosy z prodeje emisních povolenek a z programu InvestEU, který sdružuje prostředky ze soukromého i veřejného sektoru.  

Zajímavé odkazy

Jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů nezbytného ke zpomalení průběhu klimatické změny a zároveň zajistit blahobyt pro všechny? To je příslovečná otázka za milion. Více v rozboru Tomáše Jungwirtha Decoupling růstu ekonomiky a emisí skleníkových plynů: realita, nebo magické myšlení? 

Více v rozboru